43time - Wycieczki, Hotele, Bilety lotnicze, Bilety autokarowe, Ubezpieczenia, Samochody, Promy

Informacje i rezerwacja

Blog 43time

Wygraj podróż poślubną!

Data publikacji: 14-02-2020
ZAMÓW OBRĄCZKI W SALONIE JUBILERSKIM ALESSANDRA, WYGRAJ VOUCHER O WARTOŚCI 5000ZŁ NA PODRÓŻ POŚLUBNĄ”

Regulamin konkursu „ZAMÓW OBRĄCZKI W SALONIE JUBILERSKIM ALESSANDRA, WYGRAJ VOUCHER O WARTOŚCI 5000ZŁ NA PODRÓŻ POŚLUBNĄ”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Organizatorem konkursu pod nazwą „ZAMÓW OBRĄCZKI W SALONIE JUBILERSKIM ALESSANDRA, WYGRAJ VOUCHER 5000ZŁ NA PODRÓŻ POŚLUBNĄ” zwanego dalej Konkursem, jest firma FHUP OLGA JURZEC, ul.Sobieskiego 11/3, 32-050 Skawina, nip 944 219 21 07 zwana dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronie internetowej alessandra.pl oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych w okresie od 15 grudnia 2019 roku do 31 sierpnia 2020 roku. Przedmiotem konkursu jest zakup obrączek w salonie jubilerskim Alessandra przy ul. Kolejowa 3, 34-400 Nowy Targ, wypełnienie krótkiej ankiety oraz wrzucenie jej do specjalnie przeznaczonej do tego skrzyni.

3. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Konkursie, zawieszenia go lub odwołania.

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Osoba zgłaszająca (zwana dalej Uczestnikiem) musi być osobą fizyczną, która najpóźniej w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie uzyskała pełnoletność, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniającą warunki określone w Regulaminie, będącą fanem profilu Biżuteria Alessandra na portalu społecznościowym Facebook.

2. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

III. PRZEBIEG I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Zadanie konkursowe: „zamów w okresie 15.01-31.08.2020r obrączki w salonie Jubilerskim Alessandra przy ul. Kolejowa 3, 34-400 Nowy Targ, uzupełnij krótką ankietę i wrzuć ją do specjalnie do tego przeznaczonej skrzyni”

2. Uczestnicy mogą odmówić podania nazwiska na ankiecie, zamiennie może to być jedynie numer zamówienia z systemy zamawiania obrączek jaki otrzymają od nas przy zakupie.

3. Za moment dokonania zgłoszenia konkursowego w sposób określony w ust. 1 uważa się moment, w którym ankieta znajdzie się w skrzyni.

4. Jedna para może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

IV. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

1. Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.

2. Losowanie nagrody odbędzie się 01.09.2020 roku za pośrednictwem portali społecznościowych facebook.

3. Wyniki zostaną opublikowane do dnia 01.09.2020 roku również na stronie internetowej alessandra.pl oraz na fanpage’u.

V. NAGRODA W KONKURSIE

1. Sponsorem nagrody w konkursie jest salon jubilerski Alessandra oraz 43time partner Travelplanet.pl przy ul. Waksmundzka 38, Nowy Targ.

2. Nagroda:

Voucher o wartości 5000zł na zakup podróży poślubnej.

3. Nie istnieje możliwość zamiany nagrody rzeczowej na jej równowartość w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

4. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego zwycięzcy Konkursu.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1. Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu i przebieg Konkursu. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, terminowość doręczenia pism i nagród przez Pocztę Polską lub kuriera. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody spowodowanym podaniem przez Uczestnika błędnego adresu lub innych danych. Organizator i sponsor nagrody nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych uniemożliwiającą dostarczenie nagrody albo powiadomienie o wygranej. W takim przypadku Uczestnik traci prawo do nagrody.

2. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów wskazanych w ust. 2.

4. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 2, rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji mailem w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o tym uczestników za pośrednictwem strony Salessandra.pl i fanpage’a.

2. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść regulaminu, przebieg Konkursu ani działania Organizatora, w tym za wyłanianie zwycięzców i przekazywanie nagród.

3. Konkurs w żaden sposób nie jest sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

Sklep internetowy Alessandra

 

Zapraszamy do zabawy ! :)

W tej kategorii:

Ważne!
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies więcej »


OK, akceptuję